Хөдөө аж ахуйн их сургууль

 МЭРГЭЖЛИЙН НЭР: МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖМЕНТ

“Маркетингийн  менежер нь хэрэглэгч, харилцагч, нийгэмд үнэ цэнийг бүтээж, хүргэгчид юм.”

Маркетингийн онол, арга зүйн мэдлэгийг бизнес, байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагаанд тохируулан ашиглах ур чадвартай, мэргэжлийн ёс зүй, хандлага төлөвшсөн бакалаврын зэрэгтэй мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэхэд чиглэнэ.

 МЭРГЭЖЛИЙН МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАР, ХАНДЛАГА

 • “Байгальд ээлтэй, нийгмийн сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэх, эдийн засгийн өсөлтийг хангах” зорилгуудыг тэнцвэржүүлэн хэрэгжүүлэх нийгмийн хариуцлагатай, мэргэжлийн ёс зүйтэй байх
 • Бизнес, маркетингийн орчны хувьсал, өөрчлөлтөд зохицон ажиллах, шинжлэх ухаанч мэдлэгтэй, хэлтэс, нэгж, багийнхантайгаа хамтран ажилладаг, бүтээлч хандлагатай байх
 • Байгууллагын маркетинг, зах зээлийн судалгаа, шинжилгээ хийх, маркетинг, бизнесийн нөхцөл байдлыг үнэлэх, маркетингийн шийдвэрийг төлөвлөх
 • Брэнд бүтээх, бүтээгдэхүүн, брэндийг хөгжүүлэх мэдлэг, ур чадвартай байх
 • Зах зээлийн хувь хэмжээг өсгөх, зах зээлд эзлэх байр сууриа нэмэгдүүлэх маркетингийн төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх, үр дүнг үнэлэх
 • Цахим хуудас хөгжүүлэх, дижитал, онлайн хэрэгслүүдийг ашиглан байгууллага, брэндийг зах зээлд таниулах, хэрэглэгч, харилцагчийг татах, үнэ цэнэтэй, харилцаа тогтоох, бүтээлч стратегийг хэрэгжүүлэх мэдлэг, ур чадвартай байх
 • Байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах онол, арга зүй, практик ур чадвар эзэмших. 

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

Бизнес, олон улсын болон төр, олон нийтийн байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлэх, удирдан зохион байгуулах ажлын байранд ажиллахын зэрэгцээ маркетингийн судалгаа, стратеги, брэнд бүтээх, маркетингийн харилцаа, дижитал маркетингийн төрөлжсөн агентууд, гарааны бизнесийг эрхлэн хөгжүүлэх боломжтой. Ажиллах боломжтой үндсэн ажлын байр:     

 • Маркетинг, борлуулалт, олон нийтийн харилцаа, судалгаа хөгжлийн албаны дарга
 • Маркетингийн менежер
 • Судалгаа хөгжлийн менежер
 • Сурталчилгааны менежер
 • Брэнд менежер
 • Борлуулалт, ложистик хариуцсан менежер
 • Хэрэглэгчийн харилцааны менежер
 • Олон нийтийн харилцааны менежер
 • Импорт, экспорт хариуцсан менежер
 • Төр, улсын байгууллагад олон нийтийн харилцааны мэргэжилтэн, харилцагчийн зөвлөх
 • Олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодод  судлаач, маркетингийн зөвлөх, олон нийтийн харилцааны менежер

МЭРГЭЖЛИЙН ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭ, ИРЭЭДҮЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

Маркетинг, бизнесийн орчны хурдацтай өөрчлөлтөнд зохицон цогц, нэгдмэл, бүтээлч хандлагаар ажиллах маркетингийн чадварлаг удирдах ажилтан, төрөлжин мэргэшсэн менежерүүдийн эрэлт хэрэгцээ улам бүр өсч байна. Маркетингийн менежер болон бусад төрөлжсөн (зар сурталчилгаа зэрэг) менежерүүдийн ажлын байр нь 2026 он хүртэл хурдацтай өсөлт бүхий эрэлттэй мэргэжлүүдийн нэгэнд тооцогдсоор байна.

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ХИЧЭЭЛ: Хичээл 1: Математик - 480

                                                                                          Хичээл 2: Англи хэл - 480

МЭРГЭЖЛИЙН НЭР: ЦАХИМ ХУДАЛДАА, МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

"Цахим худалдааны маркетер бол дижитал орчин, технологийн үнэ цэнийг бүтээн хөгжүүлэгч юм."

МЭРГЭЖЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Цахим орчин дахь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлийг цахим технологид үндэслэн хөгжүүлэх, маркетингийн онол, арга зүйн мэдлэгийг хэрэглэх чадвартай, мэргэжлийн ёс зүй, хандлага төлөвшсөн мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэх.

МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР

 • Мэдээлэл технологид үндэслэн маркетингийн үйл ажиллагааг удирдах
 • Дижитал технологи, арга хэрэгслүүдийг ашиглан, цахим худалдаа эрхлэх
 • Веб хөгжүүлэх, шинжилгээ хийх, брэнд хөгжүүлэх, сурталчлах 
 • Маркетингийн төлөвлөгөө, стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэх 
 • Боловсруулалт, логистикийн цахим бүтцийг хэрэгжүүлэх
 • Компъютер, график дизайны программууд дээр ажиллаж бүтээлүүд гаргах

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

 •  Байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагааг удирдагч, төлөвлөгч, хэрэгжүүлэгч, захирал, менежер
 • Вэб хөгжүүлэгч, мэдээллийн технологич, цахим худалдааны маркетигийн менежер
 • Борлуулалт, судалгаа, сурталчилгаа, брэнд, гадаад худалдааны менежер
 • Олон нийтийн харилцааны менежер, зөвлөх, багш, судлаач
 • Цахим худалдаа эрхэлдэг компаний маркетинг, борлуулалт, олон нийтийн харилцаа, судалгаа хөгжлийн албаны дарга
 • Цахим худалдааны маркетингийн менежер
 • Цахим орчны сурталчилгааны менежер, брэнд менежер
 • Гадаад зах зээлийн сурталчилгаа, борлуулалт хариуцсан менежер
 • Хэрэглэгчийн харилцааны менежер, олон нийтийн харилцааны менежер
 • Төр, улсын байгууллагад цахим орчны олон нийтийн харилцааны мэргэжилтэн

АЖИЛЛАХ БОЛОМЖТОЙ ҮНДСЭН АЖЛЫН БАЙР

 • Цахим худалдааны эрхэлдэг комданий маркетинг, борлуулалт, олон нийтийн харилцаа, судалгаа хөгжлийн албаны дарга
 • Цахим худалдааны маркетингийн менежер
 • Цахим орчны сурталчилгааны менежер, брэнд менежер
 • Хэрэглэгчийн харилцааны менежер, олон нийтийн харилцааны менежер
 • Төр, улсын байгууллагад цахим орчны олон нийтийн харилцааны мэргэжилтэн

МЭРГЭЖЛИЙН ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭ, ИРЭЭДҮЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

Дэлхийн эдийн засгийн форум (WEF)-аас гаргасан тайланд аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, технологи, аялал жуулчлалын салбардаа хамгийн эрчимтэй өсөн нэмэгдэж буй талбар бол цахим технологид суурилсан худалдаа, маркетингийн үйл ажиллагаа бөгөөд энэхүү хөгжлийн хандлагыг даган цахим худалдааны маркетингийн менежерийн гүйцэтгэх үүрэг өргөжин олон төрлийн ажлын байр шинээр өдөр тутам бий болж байна. 

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ХИЧЭЭЛ: Хичээл 1: Математик - 480

                                                                                       Хичээл 2: Англи хэл - 480

МЭРГЭЖЛИЙН НЭР: АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР

“Аялал жуулчлалын маркетер бол ногоон хөгжлийн үнэ цэнийг бүтээгч юм.”

Аялал жуулчлалын зах зээлд, аялал жуулчлалын бизнесийн үйл ажиллагаанд маркетингийн онол, арга зүйн мэдлэгийг хэрэглэх ур чадвартай, мэргэжлийн ёс зүй, хандлага төлөвшсөн мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэх. “Аялал жуулчлалын маркетинг” мэргэжлийн хөтөлбөрийн зорилго нь Монголын аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг бүс нутаг, олон улсын жишигт хүргэх, жуулчдын хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээг хүргэж чадах аялал жуулчлалын маркетинг, менежмент, соёл, орчин үеийн бизнесийн удирдлага болон гадаад хэлний өндөр мэдлэг, ур чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАР, ХАНДЛАГА

 • Аялал жуулчлалын байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагааг удирдах, зохион байгуулах 
 • Зах зээлийн эрэлт, борлуулалтыг урьдчилан таамаглах
 • Аялал жуулчлалын байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх
 • Зах зээлийн хэсэгчлэх, зорилтот зах зээлээ  сонгох, хоногшуулалтын стратегийг хэрэгжүүлэх 
 • Реклам, сурталчилгааны төлөвлөлт, бодлого, хөтөлбөр, стратегийг боловсруулах
 • Бүтээгдэхүүн, брэнд хөгжүүлэх, шинэ бүтээгдэхүүн бий болгох мэдлэг, ур чадвартай байх
 • Цахим хуудас хөгжүүлэх, дижитал, онлайн хэрэгслүүдийг ашиглан зорих газар, зочлох үйлчилгээ, брэндийг зах зээлд танхиулах, хэрэглэгч, харилцагчийг татах, үнэ цэнэтэй харилцаа тонтоох, бүтээгч стратегийг хэрэгжүүлэх мэдлэг, ур чадвартай байх
 • Салбарыг тогтвортой хөгжүүлэх маркетингийн бодлого, стратегийг боловсруулах, хөгжүүлэх
 • “Байгальд ээлтэй, нийгмийн сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэх, эдийн засгийн өсөлтийг хангах” зорилгуудыг тэнцвэржүүлэн хэрэгжүүлэх нийгмийн хариуцлагатай, мэргэжлийн ёс зүйтэй байх;

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЧИГЛЭЛ, АЛБАН ТУШААЛ

Аялал жуулчлалын бизнес, олон улсын болон төр, олон нийтийн байгууллагын маркетингийн үйл ажиллагааг өвлөн хэрэгжүүлэх, удирдан зохион байгуулах ажлын байранд ажиллахын зэрэгцээ маркетингийн судалгаа, стратеги, үйлчилгээний брэнд бүтээх, маркетингийн харилцаа, дижитал маркетингийн төрөлжсөн агентууд, гарааны бизнесийг эрхлэн хөгжүүлэх боломжтой.

 • Маркетинг, борлуулалт, олон нийтийн харилцаа, судалгаа хөгжлийн албаны дарга;
 • Дестинаци (Зорих газар)-ийн маркетингийн менежер;
 • Сурталчилгааны менежер, Брэнд менежер;
 • Гадаад зах зээлийн сурталчилгаа, борлуулалт хариуцсан менежер;
 • Хэрэглэгчийн харилцааны менежер, олон нийтийн харилцааны менежер;
 • Төр, улсын байгууллагад олон нийтийн харилцааны мэргэжилтэн, харилцагчийн зөвлөх;
 • Олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодод судлаач, маркетингийн зөвлөх, олон нийтийн харилцааны менежер.

МЭРГЭЖЛИЙН ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭ, ИРЭЭДҮЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

Нэг талаас хамгийн эрэлттэй мэргэжлийн нэг бол маркетингийн менежер, нөгөө талаас аялал жуулчлал бол ногоон хөгжлийг тэтгэгч хамгийн үр ашигтай салбар юм. Байгальд ээлтэй бизнесийн дэмжих болсон өнөө үед уул уурхай, хөдөө аж ахуйн бизнесийн араас улс орны хөгжлийг тэтгэх гол гарц болсон аялал жуулчлалын маркетингийн арга ухаанаар удирдан залах мэргэжилтнүүд хөдөлмөрийн зах зээл дээр хомсдолтой байна. 

ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ ХИЧЭЭЛ: Хичээл 1: Математик - 480

                                                                                         Хичээл 2: Англи хэл - 480